Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dropshippen.nl - Online Monkey (versie 2017)

Deze algemene voorwaarden wordt gehanteerd door Online Monkey - Dropshippen.nl, gevestigd aan de Luzernestraat 15, 2153GM te Nieuw-Vennep, hierna te noemen 'Dropshippen.nl'.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1. In deze voorwaarden wordt Dropshippen.nl, mede handelend onder de naam 'Online Monkey' als gebruikers van deze voorwaarden verstaan onder 'Dropshippen.nl' en onder 'licentienemer' wordt verstaan de wederpartij, klant of partij die opdracht geeft aan Dropshippen.nl.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij diensten aan licentienemer worden geleverd.

1.3. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst/opdracht wordt de licentienemer getracht te hebben ingestemd met uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

1.4. De toepasselijkheid van de door de licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd.

2.2. Een overeenkomst tussen Dropshippen.nl en licentienemer komt tot stand nadat licentienemer via het aanmeldingsformulier een aanvraag tot aanmelding indient en/of schriftelijk (per mail) aangeeft te willen aanmelden, mits licentienemer alle door Dropshippen.nl verlangde gegevens heeft verstrekt en Dropshippen.nl schriftelijk toegang tot de dienst heeft bevestigd.

2.3. Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen door de licentienemer worden opgegeven, met welke wijzigingen Dropshippen.nl kan instemmen, en waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van winstderving voor rekening van de licentienemer.
2.4. Dropshippen.nl is bevoegd om, indien Dropshippen.nl dit noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan worden aan licentienemer doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. 

2.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijft dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 3. Producten van derden

3.1. Dropshippen.nl stelt bij het verstrekken van een licentie aan licentienemer automatisch producten/diensten van derde partij Lightspeed ter beschikking. Licentienemer gaat bij het aangaan van de overeenkomst automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Lightspeed. Dropshippen.nl zal daarvan aan licentienemer op zijn of haar verzoek een exemplaar toezenden.

3.2. Dropshippen.nl stelt bij het verstrekken van een licentie - dan al niet via Lightspeed - aan licentienemer daarnaast eveneens automatisch producten/diensten van één of meerdere (dropshipping) leveranciers en/of groothandelaren ter beschikking. Licentienemer dient zich te houden aan de levering- en/of algemene voorwaarden van desbetreffende derde(n).

Artikel 4. Termijn

4.1. De termijn van de overeenkomst duurt minimaal 12 maanden en wordt telkenmale stilzwijgend met 12 maanden verlengd, tenzij de overeenkomst door licentienemer wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

4.2. De opzegging van de overeenkomst dient licentienemer schriftelijk (per aangetekend schrijven of e-mail) te communiceren aan Dropshippen.nl.

Artikel 5. Prijs en betaling

5.1. Door Dropshippen.nl opgegeven op met licentienemer overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en andere belastingen of heffingen.

5.2. De (maandelijkse) licentievergoeding, indien niet werd gekozen voor jaarlijkse vooruitbetaling, wordt per kalendermaand aan licentienemer belast.

5.3. Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op eventuele ondeugdelijkheid van de dienst van Dropshippen.nl.

5.4. Dropshippen.nl heeft te allen tijde het recht de licentie van licentienemer in te trekken of te deactiveren, dan wel op te schorten, wanneer een betaling meer dan 31 dagen na de factuurdatum nog niet is ontvangen.

5.5. Betaling van alle vergoedingen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum waarop de vergoeding betrekking heeft. Maandelijkse betalingen door licentienemer geschieden via automatische incasso. De machtiging van debiteuren van een automatische incasso geldt voor alle krachtens overeenkomst verschuldigde vergoedingen, tenzij anders vermeld.

5.6. Voor elke vergeefse poging automatisch geld af te boeken is licentienemer administratiekosten ten bedragen van €20,00 aan Dropshippen.nl verschuldigd.

5.7. Dropshippen.nl heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

5.8. Dropshippen.nl zal voor elke betaling een factuur per mail toesturen.

5.9. Wanneer de tarieven van Dropshippen.nl of derden wijzigen, is Dropshippen.nl gerechtigd de door licentienemer daarvoor verschuldigde prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

5.10. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is licentienemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldatum tot en met de dag van betaling alsmede administratiekosten van minimaal €50,00.

5.11. Alle aan de vordering verbonden kosten zijn voor rekening van licentienemer. De buitengerechtelijke incassokosten komen tevens voor rekening van de licentienemer.

5.12. Indien geen en/of volledige betaling van de licentievergoeding wordt ontvangen is Dropshippen.nl gerechtigd om de licentienemer het gebruik van de dienst te ontzeggen. Dropshippen.nl heeft het recht licentienemer het volledige bedrag tot aan einde licentieperiode te vorderen. Indien licentienemer de overeenkomst niet heeft opgezegd conform lid 4.1., zullen er na het verstrijken van de minimale termijn van overeenkomst opnieuw (maandelijks) licentievergoedingen in rekening worden gebracht conform overeengekomen termijn.

Artikel 6. Vertrouwelijke informatie

6.1. Alle door één van de partijen aan de andere partij verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal van deze informatie slechts gebruik maken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

6.2. Geen van partijen zal, zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar nar beëindiging daarvan, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel anderzijds, direct of indirect, voor zicht laten werken, tenzij overeengekomen en goedgekeurd door beide partijen.

Artikel 7. Medewerking door Licentienemer

7.1. Indien een intakegesprek fysiek op locatie of op het adres van Dropshippen.nl plaatsvindt, zijn deze in eerste instantie kosteloos, tenzij licentienemer niet opdaagt en dit niet 24 uur van tevoren heeft gemeld, zal Dropshippen.nl, conform een uurtarief ad €59 exclusief BTW, drie arbeidsuren in rekening brengen. Eventuele gemaakte reiskosten à € 0,30 per gereden kilometer zullen eveneens voor rekening van licentienemer komen.
7.2. Licentienemer zal Dropshippen.nl tijdig en volledig alle voor een behoorlijke uitvoering van overeenkomst nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en alle medewerking daaraan verlenen.
7.3. Indien voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke informatie niet of niet tijdig ter beschikking van Dropshippen.nl komen, heeft Dropshippen.nl het recht de overeenkomst op te schorten en heeft Dropshippen.nl het recht om het overeengekomen bedrag alsnog in rekening te brengen aan licentienemer.

Artikel 8. Leveringstermijnen

8.1. Alle door Dropshippen.nl genoemde leveringstijden zijn naar redelijkheid vastgesteld op grond van de gegevens die licentienemer bij het aangaan van de overeenkomst aan Dropshippen.nl heeft gecommuniceerd.
8.2. Overschrijving van leveringstermijn brengt Dropshippen.nl niet in verzuim. Dropshippen.nl is niet gebonden aan leveringstermijnen die, vanwege buiten haar macht geleden omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet gehaald kunnen worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Dropshippen.nl aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor dat uit dit artikel blijkt.
9.2. Dropshippen.nl is geen schadevergoeding of garantie verschuldigd aan licentienemer wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd.

9.3. Aansprakelijkheid van Dropshippen.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door stagnatie, is uitgesloten.

9.4. Licentienemer vrijwaart Dropshippen.nl voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in of aan een product en/of dienst dat door licentienemer aan een derde is geleverd dat mede bestond uit door Dropshippen.nl geleverde producten en/of diensten. 


9.5. Licentienemer vrijwaart Dropshippen.nl voor alle aanspraken van licentienemer of derden voortvloeiend uit consultancy en/of adviesverlenende dienstverlening. Advies van Dropshippen.nl is nooit en te nimmer bindend en geldt uitsluitend onder voorbehoud.

9.6. Dropshippen.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte fouten gemaakt door aangesloten leveranciers en/of groothandelaren alsmede het eventueel staken van leveringen van desbetreffende derde(n).

Artikel 10. Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dropshippen.nl redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dropshippen.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 


10.2. Dropshippen.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Dropshippen.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3. Gedurende een overmachtsituatie worden de verplichtingen van Dropshippen.nl opgeschort.

Artikel 11. Acquisitie

11.1. Na sluiting van een overeenkomst tussen Dropshippen.nl en Licentienemer is Dropshippen.nl gerechtigd om de firmanaam van de Licentienemer te communiceren aan derden, een beknopte beschrijving te publiceren van het uitgevoerde project en mag Dropshippen.nl deze beschrijving publiekelijk gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1. De rechter van de vestigingsplaats van Dropshippen.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dropshippen.nl recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

12. Op alle offertes, aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.


Dropshippen.nl - Online Monkey, versie 2017